Община Русе търси директор на дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол”

0
Конкурсът за работното място ще се проведе чрез решаване на тест и интервю
Конкурсът за работното място ще се проведе чрез решаване на тест и интервю Снимка: Dunavmost, архив

Община Русе публикува обява за директор на дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол”

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 63/ 31.05.2021 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността Директор на дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол” – 1 щатна бройка

ІІ. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации:

А. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

1. Степен на образование – магистър

2. Години на професионален опит – 4 години;

3. Минимален ранг – ІІІ /трети/ младши

Б Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

2. Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл.2, ал.2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 4 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

В Допълнителни умения и квалификации:

1. Професионална област на висшето образование: Технически науки;

2. Личностни умения и компетентности: да има визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори; да умее да формулира и прави преглед на стратегическите планове на Община Русе; да определя приоритетите и осигурява оптимално разпределение на ресурсите, умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и подзаконови актове към тях: Закона за устройство на територията, Закона за собствеността, Закона за обществените поръчки, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредби на Общински съвет – Русе и други;

Кандидатите трябва да притежават дигитална компетентност, съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

При провеждане на интервюто, конкурсната комисия ще преценява качествата на кандидатите по 5 – степенна скала по 8 показателя съобразно Формуляр за преценка на кандидате Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл

V. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност.
  4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
  5. Автобиография (европейски формат).

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите копия на изискуемите документи да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата.

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса : електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІІ. Кратко описание на длъжността:

Организира, ръководи и контролира дейностите във връзка с устройството на територията на Община Русе, инвеститорски контрол на строителните обекти – ново строителство и ремонти по строителната програма на Община Русе. Контрол на строителството на територията на Община Русе, експлоатацията и развитието на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояването на територията на Община Русе.

ІХ Начина на определяне на размера на основната заплата:

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват в администрацията, се определят по преценка на работодателя, до достигнатия максимален размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво и степен и са в зависимост от притежавания професионален опит, както следва:

1. при професионален опит до 5 години – в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 780 лв.;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 6 до 11 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 800 лв.;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 11 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 830 лв.

Х. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел „Човешки ресурси “.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: www1.government.bg/ras

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Фактът, че ви трябват свидетели, за да се ожените, е доказателство, че извършвате престъпление.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари