Съдът отхвърли жалбата на Венцислав Ангелов за премахнатите транспаранти

0
Решението на Административен съд - Русе е окончателно
Решението на Административен съд - Русе е окончателно

Решението на Административен съд - Русе е окончателно

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на Венцислав Ангелов, в качеството му на кандидат за народен представител в листата на ПП БНО, регистриран в 19 многомандатен избирателен район-Русе, срещу решение № 53-НС от 09.03.2021г на Районна избирателна комисия Русе, потвърдено с решение № 2213-НС от 12.03.2021г на ЦИК-София, като неоснователно. Решението е окончателно.

С решение № 53-НС от 09.03.2021г на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, поправено с Решение № 54-НС от 11.03.2021г., потвърдено с решение № 2213-НС от 12.03.2021г на ЦИК-София, е установено извършено нарушение по чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК, относно агитационни материали, поставени на кръстовището на бул. „Липник“ и бул. „Цар Освободител“, както и агитационни материали поставени на градския площад в близост до съдебната палата и на кръстовището на ул. „Киев“ и ул. „Рига“ и на други места в град Русе, поставени от В.А.А., кандидат за народен представител от партия „БНО“/ л.6-7 от преписката/ . Първоначално в решение № 53-НС от 09.03.2021г. на РИК-Русе е посочено като основание за издаване на решението чл.87 ал.1 т.1 и т.22 ИК, което е поправено с Решение № 54-НС от 11.03.2021г., като е отстранена явна фактическа грешка и е посочено като правно основание за издаване на решението- чл.72 ал.1 т.1 и т.20 ИК.

В протокол № 10 от проведено заседание на 09.03.2021г на РИК-Русе/ л.10-11 от преписката/ е разгледан постъпилия сигнал вх. № 130/08.03.2021 г. и сигнал вх. № 138 от 09.03.2021 г. препратен от ЦИК. След направената справка със заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на Община Русе за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Русе, е установено, че местата на които са поставени агитационните материали не са в обхвата на посочената заповед.

Обсъдено е изпратеното от жалбоподателя Уведомление до Община Русе, че ще се провежда мероприятие, включително и поставянето на такива материали, като отговорът на Община Русе е да се уточнят отношенията във връзка с заплащане правото на поставяне на такива материали, ако е извън изборния процес, като до проведеното заседание отношенията с Община Русе не са уредени.

Пред РИК не са представени доказателства за заплащане на Община Русе на упражненото право за поставяне на материали.

След извършена проверка на място, РИК е констатирала основателността на сигналите, като е посочила, че освен поставени на нерегламентираните места, агитационните материали застрашават живота и здравето на гражданите, като е предложила проект за решение за установяване на извършено нарушение по чл.183, ал.3 и ал.4 ИК, което е било прието единодушно от присъстващите 13 члена на РИК-Русе. Допълнително е посочено/ л.12/, че на установените места на поставяне на агитационните материали – кръстовища, извън регламентираните места, възпрепятстват възможността гражданите да възприемат идващите автомобили, с което се създава опасност и се застрашава живота и здравето им, както и безопасността на движението.

Не се спори, че в РИК Русе е постъпил сигнал вх. № 130/08.03.2021 г. от И.Г. и сигнал вх. № 138 от 09.03.2021 г. препратен от ЦИК, в които се твърди, че има разположени агитационни материали на В.А.А., кандидат за народен представител от партия „БНО“, които определят COVID-19 като манипулация и измама от страна на държавата, обявяват война на заразата и са против „принудително и задължително“ ваксиниране.

Не се спори, че РИК – Русе, след извършена проверка на място, е констатирала, че агитационни материали с размери на билбордове са опънати на въжета на кръстовището на бул.“Липник“ и бул. „Цар Освободител“, на кръстовището на Олимп, Млечна кухня, както и агитационни материали поставени на градския площад в близост до Съдебната палата, ж.к.Дружба 3/, на кръстовището пред Пощата, които са поставени от В.А.А., кандидат за народен представител от партия „БНО“.

Със Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г., издадена от кмета на Община Русе, са определени местата за поставяне на агитационни материали, на територията на гр.Русе/ л.21-23 от преписката/. Местата, където са поставени агитационните материали, с размери на билбордове, опънати с въжета и другите до Съдебната палата , както и на посочените кръстовища, са извън обхвата на Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на Община Русе, публикувана на сайта на общината.

На всички агитационни материали е отбелязано, че се издават за предизборната кампания на жалбоподателя В.А.А., в качеството му на кандидат за народен представител в листата на ПП „БНО“.

С оглед на приложената Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на Община Русе, за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Русе, поставените от жалбоподателя агитационни материали са извън определените места, посочени в заповедта. Констатираното от РИК Русе местоположение на поставените агитационни материали не се спори от жалбоподателя.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

В обжалваното решение РИК -Русе приема, че е извършено нарушение на чл.183, ал. 3 и ал.4 ИК, съгласно ал.3 агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.

Съгласно чл.183 ал.4 ИК се забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

РИК – Русе след извършена проверка на място е констатирала, че посочените като агитационни материали, са поставени в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 от ИК, тъй като са поставени на нерегламентирани места, тъй като са извън обхвата на Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на Община Русе, както и че застрашават живота и здравето на гражданите.

Поставените материалите представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал. 3 ИК, като е и безспорно , че същите са поставени с цел предизборна агитация за кандидат за народен представител от партия „ БНО“-В.А., по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, по време на предизборна кампания, която съгласно чл. 175 от ИК се открива 30 дни преди изборния ден.

Съдът намира за безспорно, както от фактическа, така и от правна страна, че агитационните материали са поставени извън регламентираните със Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на Община Русе места за поставяне на агитационни материали на територията на община Русе, с което е осъществен състава на установеното нарушение по чл.183 ал.3 ИК.

Начинът и мястото на поставяне на агитационните материали застрашават безопасността на движението, респ. живота и здравето на гражданите, включително и с оглед съдържанието им, което е нарушение на чл.183 ал.4 ИК.

При проверка на валидността на оспореното решение съдът намира, че то е постановено от компетентен орган.

Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе съгласно чл.72 ал.1 т.1, т.29 ИК. Решението е взето с необходимото мнозинство, с поименно гласуване и кворум, регламентирани в чл. 70 от ИК.

За решението е съставен протокол, като е подписано от председател и секретар, съгласно чл.70 ал.4 ИК. Решението съдържа фактически и правни основания, мотивирано е, като са изложени фактически и правни основания за неговото приемане, ясно е изразена волята на решаващия орган, поради което е валидно и разбираемо. Съдът не установи наличие на съществени нарушения на административнопроизводствените правила. С оглед чл.97 ал.1 изр.2 АПК и приетото още в Тълкувателно решение № 16 от 31.III.1975 г. ОСГК горестоящият в йерархията административен орган/ ЦИК/ при постановяване на своя акт е изложил подробни съображения от фактическа и правна страна по конкретния казус, вкл. е обсъдил всички релевирани възражения от жалбоподателя и е обсъдил и становището на РИК, по който начин същото е станало неразделна част от мотивите на оспореното решение, което също е напълно допустимо съгласно даденото разрешение с посоченото Тълкувателно решение, последователно прилагано и в константната съдебна практика.

Неотносимо, с оглед приложението на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК, е обстоятелството за надлежно уведомяване на общината за предизборни мероприятия по смисъла на ЗСММ, тъй като режимът на ЗСММ не е обвързан с изискванията за поставяне на стационарни агитационни материали, още повече, че с оглед на коментираното становище от Община Русе, жалбоподателят не е заплатил дължимите такси за поставяне на билбордовете, вкл. и тези в регламентираните места по Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. на Община Русе.

ЗСММ урежда отношения, свързани с реда и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги и манифестации, докато ИК дава правна уредба на реда и правоотношенията, свързани с изборния процес, включително и предизборни кампании, предизборна агитация и поставянето на агитационни материали и в случая именно тази правна уредба е приложима.

Действително, в чл.181, ал.3 от ИК е налице препращане по отношение на реда за провеждане на предизборните събрания към ЗСММ. Това обстоятелство обаче, само по себе си, не поражда право агитационни материали, дори и във връзка с провежданите предизборни събрания, да се поставят извън определените със заповедта на кмета места. Представените в съдебно заседание веществени доказателства – 2 бр.снимки, представляват агитационни материали, доколкото в тях се съдържат изявления, съставляващи предизборна агитация по смисъла на легалното определение на § 1, т.17 от ДР на ИК, поради което правната им уредба се осъществява от ИК.

Съгласно чл. 181, ал. 1 ИК, гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава- чл. 183, ал. 1 ИК. Поставянето на агитационни материали обаче е ограничено от чл. 183, ал. 3 от ИК – те се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота. По силата на закона-ЗОбС, улиците и площадите са публична общинска собственост, като в конкретната хипотеза липсват доказателства за получено разрешение от собственика на имота.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Календар - новини и събития

Виц на деня

Май е такъв един месец, в който да идеш на плаж е още рано, а да започнеш диета е вече късно...

Харесай Дунавмост във Фейсбук