Публичен търг за отдаване под наем на обекти - публична и частна общинска собственост

0
Община Русе ще проведе търга с явно наддаване на 18.05.2021 г. от 13:30 ч.
Община Русе ще проведе търга с явно наддаване на 18.05.2021 г. от 13:30 ч. Снимка: Dunavmost

Община Русе ще проведе търга с явно наддаване на 18.05.2021 г. от 13:30 ч.

Вижте пълният текст на обявлението:

О Б Щ И Н А Р У С Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-1023/ 16.04.2021 г. на Зам.- кметa на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 18.05.2021 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти –публична и частна общинска собственост, както следва:

1.1. За срок от пет години, като офис, на част от масивна едноетажна сграда №801.530.5, представляваща съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – ПОС, с площ от 20,95 кв. м., разположено в югоизточната част на сградата, ситуирана в ПИ № 801.530, от кв. 61, по кадастралния план на с. Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, АПОС №4252/ 09.09.2004 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 45,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 4,00 лв. и депозит за участие – 90,00 лв.;

1.2. За срок от десет години, на масивна едноетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251.3, със застроена площ 143,00 кв. м, АПОС № 7075/ 07.10.2013 г., с адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, като учебен център за деца при спазване на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, с начална тръжна месечна наемна цена – 76,40 лв. без включен ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. и депозит за участие – 152,80 лв.;

1.3. За срок от десет години, на част от третия етаж на масивна четириетажна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251.1, която част представлява помещения, с обща площ 300,00 кв. м., АПОС №7075/07.10.2013 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, като учебен център за деца при спазване на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, с начална тръжна месечна наемна цена – 160,20 лв. без включен ДДС, стъпка на наддаване – 16,00 лв. и депозит за участие –320,40 лв.;

1.4. За срок от пет години, като клуб, на преместваем обект – ЧОС – павилион, с площ от 20,50 кв. м., находящ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“, срещу МГ „Баба Тонка“, т. 40 от Общата схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе;

1.5. За срок от пет години, като офис на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.5.510.5.2, с площ 31,00 кв. м., с адрес: гр. Русе, ж. к. „Родина-2“, ул. „Чипровци“ №10, вх. 1, ет. 1, АЧОС №9842/ 06.10.2020 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 лв. без включен ДДС, стъпка на наддаване – 11,00 лв. и депозит за участие –220,00 лв.

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 ч. на 21.04.2021 г. до 17,30 ч. на 07.05.2021 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

4.Оглед на обектите– всеки работен ден от 10,00 ч. на 21.04.2021 г. до 15,00 ч. на 07.05.2021 г.след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документациядо 17,00 ч. на 14.05.2021 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 ч. на 21.04.2021 г. до 17,30 ч. на 14.05.2021 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в ЦИАО при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване – 23.06.2021 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Добро утро, господине! Обаждаме се от Еконт, имате голям пакет.
- Благодаря за похвалата и лек ден!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари