Община Русе търси нов директор на детска ясла

0
Свободната позиция е за Детска ясла № 12
Свободната позиция е за Детска ясла № 12

Свободната позиция е за Детска ясла № 12 

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл.90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда, и Заповед № ЧР 31/15.04. 2021 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „ДИРЕКТОР на Детска ясла № 12 гр. Русе – 1 работно място, при следните условия:

І.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността :

1. Да са завършили висше образование по специалност „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“, или висше образование по специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

2. Да имат професионален опит не по-малко от 1 /една/ година.

3.Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

4. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

ІІ . Начин на провеждане на конкурса :

1 Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

2. Решаване на тест от 30 въпроса свързани с познаването и прилагането на следните нормативни актове: Кодекс на труда, Закона за здравето, Закона за съсловната организация на сестрите, акушерките и професионалните медицински специалисти, Конвенцията за правата на детето, Закон за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Наредба № 2 за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Етичен кодекс за работещите с деца и други, Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата работещи в детските заведения, Наредба № 15 за имунизациите в РeзБългария; Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли на територията на община Русе, Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, Наредби и Решения на Общински съвет.

3. Интервю за оценка на:

а/ Управленска компетентност – умения за определяне на реалистични и ясни цели, отговорности и задължения на служителите, умения за контрол на дейността им и създаване на мотивация за постигане на значими индивидуални и организационни цели;

б/ Ориентация към резултати – умения за организиране на работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество, за контрол на изпълнението на задачите;

в/ Професионална компетентност – познаване и правилно прилагане на нормативните актове и вътрешните правила и процедури свързани с дейността на директора на детската ясла; убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;

ІІІ. Вид правоотношение: срочно трудово – споразумение по чл.107 от Кодекса на труда за срок от 3 години.

ІV. Необходими документи :

1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст /;

2. Автобиография европейски формат;

3. Документи за придобито образование по посочените специалности /оригинали и фотокопия /;

4. Документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /оригинал и фотокопие/;

5. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в съответния Център за психично здраве;

6. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

7. Удостоверение за членство в съсловна организация за кандидатите със специалност „Медицина” – документ от БЛС, за кандидатите със специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” – документ от БАПЗГ.

V . Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично или чрез пълномощник в срок от 1 /един/ месец от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода № 6 “ – Община Русе, ІІ етаж, стая 204 отдел „Човешки ресурси“. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. Телефони за контакти тел. 082 / 506-665 или 506-777.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІ.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла;

2. представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

3. отговаря за организацията и осъществяването на хигиенния и противоепидемичния режим;

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската ясла;

5. утвърждава щатното разписание на детската ясла;

6. утвърждава правилник за вътрешния ред за детската ясла;

7. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската ясла.

При поискване, отдел „Човешки ресурси“ предоставя на кандидатите, длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Българина търпи, търпи ииии като му кипнеее... става и отива в Англия да бере ягоди...

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари