Община Русе търси да назначи началник на отдел "Управление при кризи"

0
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 630 лв
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 630 лв

Община Русе търси да назначи началник на отдел „Управление при кризи“.

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед №ЧР130/ 20.10.2020 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Обявявам конкурс за длъжността „Началник на отдел” на отдел „Управление при кризи“ към дирекция „Обществен ред и сигурност” – 1 бройка.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията и Закона за държавния служител:

1. Степен на образование – бакалавър

2. Години на професионален опит – 4 /четири/ години

3. Минимален ранг – ІІІ /трети/ младши

4. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификация, съгласно длъжностната характеристика:

1. Професионална област на висшето образование – Сигурност и отбрана; Социални, стопански и правни науки;

2. Професионален опит: най – малко 4 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

3. Да познава действащите закони и подзаконови актове: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за защита при бедствия, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредби на Общински съвет – Русе и други.

4. Личностни умения и компетентности: умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

ІV. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/
  3. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност;

4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

5. Автобиография (европейски формат).

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “.

В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса : електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІІ. Кратко описание на длъжността:

Организира и ръководи дейността по планиране и обучение на общинската администрация за действия по време на кризи с военен и невоенен характер.

Подпомага работата на дружествата, фирмите и организациите на територията на общината, участващи в преодоляването на кризи от различен характер и тези с поставени военновременни ангажименти.

ІХ. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 630 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/.

Х. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел „Човешки ресурси “.

Декларация за участие в конкурса може да изтеглите от тук. Заявление за участие в конкурса може да изтеглите тук.

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Новата руска ваксина ще се продава в разфасовки по 1 литър

Харесай Дунавмост във Фейсбук