Русенци изпратиха жалба до Европейския парламент

15
ЖАЛБА ОТНОСНО: Качеството на атмосферния въздух в град Русе
ЖАЛБА ОТНОСНО: Качеството на атмосферния въздух в град Русе Снимка: Dunavmost

Русенци изпратиха жалба до Европейския парламент.

Гражданите на дунавската столица на България имат нужда от помощ и съдействие за налагане на мерки за опазване на въздуха на Русе и на околната среда от вредни емисии и настояват да се предприемат адекватни и своевременни действия.

Копие на жалбата е изпратена До Министър-председателя на Република България, До Омбудсмана на Република България, До Председателя на Народното събрание на Република България, До Областен управител на Община Русе, До Кмет на Община Русе.

ЖАЛБА

ОТНОСНО: Качеството на атмосферния въздух в град Русе (Република България)

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали отново да Ви напомним за проблемите с качеството на въздуха, които дишаме в гр. Русе. Настояваме да се предприемат адекватни и своевременни действия.  

Градът е с население 143 000 души. Проблемите датират от 2012 година. Според нас основните източници на замърсяване на въздуха са промишлените предприятия, разположени в рамките, или в конфликтна близост до града, пътните превозни средства и отоплението с твърдо гориво през зимните месеци. Всеки град е застрашен от замърсяване от подобни източници, но не във всеки град има такава концентрация на химически производства. 

Ние смятаме, че най-вредните отровни емисии във въздуха, които  дишаме, са именно с промишлен характер. Миризмата на въздуха е със строго специфичен аромат на бакелит, или химия. Това практически ни трови, защото производствата на предприятията отделят във въздуха емисии с неизвестни съставки и концентрация, които причиняват сериозни заболявания. От хронични респираторни заболявания, които трудно отминават, страдат вече и децата ни. Много от тях са с инхалатори. Това не е нормално. 

В последно време градът се обгазява периодично от горене на стърнища в Румъния. Изключително гъст, отровен дим покрива целия град, падат парчета сажди. И ние сме безпомощни да реагираме адекватно, въпреки усилията на Областния управител да предупреди и да внесе ред в отношенията ни със съседно Гюргево.

За нас, редовните, почти ежедневни обгазявания, са меко казано притеснителни и опасни. Ние много добре го осъзнаваме и през годините направихме много протести за чист въздух с искания, петиции, молби и жалби до институциите да си свършат работата.

 По време на един от протестите пред Община Русе на 17.09.2015 г. направихме подписка от 1000 души и организаторите на протеста запознаха евродепутата г-н Светослав Малинов с проблема за чистотата на въздуха в Русе.

От своя страна г-н Светослав Малинов на 02.10.2015 г. е направил запитване до Европейската комисия относно сигналите за замърсяване на въздуха в гр. Русе. На 25.11.2015 г. е получен отговор, в който Европейската комисия потвърждава, че отговорност носят българското правителство, съдебната и местната власт.

През октомври 2017г. Joao COELHO (EUROPEAN COURT OF AUDITORS) посети проблемни райони в България с цел изготвяне на доклад, който да послужи пред Европейската сметна палата. 

Направихме протести и пред Регионална  инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе.

Затворихме протестно Дунав мост.

Осъществихме среща с Омбудсмана на Република България.

Направихме подписка за провеждане на референдум за чист въздух. Искането не бе уважено под предлог, че не ни достигат няколко десетки подписа и поради тази причина не успяхме да осъществим референдума.

В резултат на всички протести и срещи , Община Русе прие Наредба за опазване на околната среда.

Въпреки седемгодишните ни протести обаче, няма подобряване на качеството на въздуха. Дори напротив – проблемът се задълбочава. Преди известно време миришеше само на бакелит, а сега мирише на изгорели материали, смоли, ацетон и др. Ние не сме химици и не можем да определим точно на какъв химикал мирише, нито всички източници на миризми.

В предизборната си кампания от 2019 година всички партии признаха, че на първо място стои проблемът с въздуха на града. Обгазяването продължи с пълна сила дори и по време на кампанията за „Местни избори“ (2019). През всички тези години отговорните институции – Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), кметът на град Русе (до ноември 2019 г.) – не пожелаха да намерят воля за спиране източниците на  вредни емисии във въздуха.

Изпратихме ново писмо до Europe Direct Contact Center, но отговорът е същият – че отговорността е на българското правителство и на местната власт и че ще има санкции за България, но това за нас не е решение на проблема.

В качеството си на граждани не само на България, а и на Европа, до настоящия момент органите в Русе, отговорни за мониторинга и опазването на качеството на въздуха, не ни представят актуална информация за химическите „коктейли“, които дишаме .

В тази връзка Ви молим да бъдат оповестени мерките, които са предприети до момента за спазване на Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, а именно:

1.    По какъв начин се определя качеството на въздуха при регистрирани от гражданите на Русе постоянни емисии на различни вещества, благоприятстващи увеличения брой респираторни заболявания, съгласно Глава II. Оценка на качеството на атмосферния въздух, раздел II от Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1999 год., в сила от 1.01.2000 г.), издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г. т. 5, р. 4, № 716:

ГЛАВА II

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

РАЗДЕЛ 1

Оценка на качеството на атмосферния въздух по отношение на серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици, олово, бензен и въглероден оксид

Член 5

Режим на извършване на оценка

1. Горните и долните оценъчни прагове, посочени в раздел А от приложение II, се прилагат към серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици (ПЧ10 и ПЧ2,5), олово, бензен и въглероден оксид.

Всяка зона и агломерация се класифицира по отношение на тези оценъчни прагове.

2. Класификацията, посочена в параграф 1, се преразглежда на всеки пет години в съответствие с процедурата, определена в раздел Б от приложение II.

Въпреки това класификациите се преразглеждат по-често в случай на значителни промени в дейностите, свързани с концентрациите в атмосферния въздух на серен диоксид, азотен диоксид или, когато е уместно, азотни оксиди, прахови частици (ПЧ10, ПЧ2,5), олово, бензен или въглероден оксид.“

2. РИОСВ – Русе спазва ли установената методика на Раздел 1, чл. 8 от Директивата и съответно взема ли предвид разпоредбите на Раздел 1, чл. 7, т.е. разполага ли с постоянни и актуални данни за качеството на въздуха в гр. Русе, а именно:

Пунктове за вземане на проби

1. Местоположението на пунктовете за вземане на проби за измерването на нивата на серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици (ПЧ10, ПЧ2,5), олово, бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух се определя посредством критериите, изброени в приложение III.

2. Във всяка зона или агломерация, където постоянните измервания са единствен източник на информация за оценка качеството на въздуха, броят на пунктовете за вземане на проби за всеки съответен замърсител е не по-малък от минималния брой пунктове за вземане на проби, определен в раздел А от приложение V.

3. За зоните и агломерациите, където информацията от постоянните измервания от пунктовете за вземане на проби се допълва от информация, получена с методите на моделиране и/или индикативно измерване, общият брой на пунктове за вземане на проби, определен в раздел А от приложение V, може да бъде намален с 50 %, при условие че са изпълнени следните условия:

а) допълващите методи предоставят достатъчна информация за извършване на оценка на качеството на въздуха по отношение на пределно допустимите стойности или алармените прагове, както и адекватна информация за обществеността;

б) броят на пунктовете за вземане на проби, които ще бъдат разположени, и пространственото разпределение на други методи са достатъчни за установяване концентрацията на съответния замърсител, в съответствие с целите за качество на данните, определени в раздел А от приложение I, и позволяват резултатите от оценката да изпълнят критериите, определени в раздел Б от приложение I.

Резултатите от моделирането и/или представителното измерване се вземат предвид при оценката на качеството на въздуха по отношение на пределно допустимите стойности.

3. Като граждани на град Русе, бихме ли могли да имаме гаранции за спазването на Глава III, Раздел 3, чл. 15 от цитираната Директива:

„Целева стойност и пределно допустима стойност на ПЧ2,5 за опазване на човешкото здраве

1. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, от които не произтичат прекомерни разходи, за да гарантират, че концентрациите на ПЧ2,5 в атмосферния въздух не превишават целевата стойност, установена в раздел Г от приложение XIV, считано от датата, посочена в него.

2. Държавите-членки гарантират, че концентрациите на ПЧ2,5 в атмосферния въздух не превишават пределно допустимата стойност, установена в раздел Д от приложение XIV, на територията на техните зони и агломерации, считано от датата, посочена в него. Съобразяването с тези изисквания се оценява в съответствие с приложение III.

3. Допустимото отклонение, посочено в раздел Д от приложение XIV, се прилага в съответствие с член 23, параграф 1.“

4. Искаме информация относно мерките, взети спрямо трансграничните замърсявания, регистрирани на българска територия – град Русе и околностите, през целия месец септември 2019 г. и до настоящия момент, съгласно Раздел 4, чл. 25.

През месец септември 2019 г. българското правителство прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 – 2030 г., разработена въз основа на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух. С приемането и прилагането на Програмата се целѝ достигане на намаления на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ²ֹ⁵) за периода от 2020 г. до 2029 г. и след 2030 г., – емисии, определени за страната ни с Директива (ЕС) 2016/2284.

Ние, русенци, държим при изпълнението на Националната програма да бъде обърнато особено внимание на Русе и промишлеността в града, която трови въздуха и нас.

Качеството на въздуха в Русе като цяло е с променлив характер в рамките на 24 часа. Картината на различни по вискозитет, миризма, цвят и натрапчивост вредни емисии ясно се усеща всекидневно от всички нас – населението на града. Онко заболяванията на горните дихателни пътища са се увеличили в пъти за последните години, а възрастта на заболелите пада. Респираторните заболявания рецидивират, а броят на хората, имащи нужда от диспансерно наблюдение заради заболявания като обструктивна белодробна болест или астма, постоянно нараства.

Уважаеми дами и господа,

Ние имаме нужда от Вашата помощ и съдействие за налагане на мерки за опазване на въздуха на Русе и на околната среда от вредни емисии. Настояваме за всекидневен мониторинг, чиито резултати да бъдат оповестявани публично, тъй като дейността на функциониращите предприятия пряко засяга здравето ни – нашето и на децата ни.

Ние настояваме за санкции за виновните замърсители и за въвеждане на принудителни мерки за опазване на въздуха. Искаме гарантиране на реални (не само на документи) безопасни и здравословни условия на труд за работещите в индустрията, както и за всички жители на района!

Граждани на Русе, членове на Фейсбук групата „За чисти въздух и вода“

град Русе, Република България. ноември 2019 г.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • -1
  14
  Ванката
  Това е една група от дърти недоклатени грозотии, неокъпани селяндури и неуспели пишман-кандидати за сладка държавна служба! Открили интернет 2 месеца след като са се преместили от крайния квартал на село в ...... кв Чародейка в Русе!!! Сега вместо да си намерят работа, да се окъпят и да си операт гащите и галошите, за да не мирише градът на овче сирене, се представят за много загрижени за Русе.... Бегай от тука както казва Ванката.....
 • -2
  13
  До 9
  Глупако, питай Пенка Милкова защо 4 години като е била депутатка, не се е сетила да повдигне въпроса за замърсяването на въздуха в Русе...щото не е имало избори най вероятно,а ?
 • 6
  12
  Хахаха
  И какъв отговор от Нено Димов - министъра на застрояването и горенето на италиански боклук?
 • -2
  11
  АДОЛФО ХИТЛЕРСКИ
  ДУХАЙТЕЛАПАЙТЕ,ПЛЮСКАТЕ..ОТ ЛЮЛКА ДО ГРОБ!!!С ПИШУВАТЕ И ЖАЛЕЕНЕ,С ВЛАЧЕНЕ ПО КОРЕМКАТО ПСЕТА НЕ СТАВА,НОДРУГО НЕ МОЖЕТЕ,ХАХАХА.
 • 0
  10
  E де
  Глупости бе! Няма такова нещо! Пенчо каза, че при него няма да мирише. Само ви се струва.
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

В София се будят с чай от лайка, а във Варна с лай от чайка!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари