Приключиха строителните дейности на два обекта по водния проект в Русе

2
Готова е канализацията в кварталите "Средна кула" и "Долапите"
Готова е канализацията в кварталите "Средна кула" и "Долапите" Снимка: ВиК - Русе

Готова е канализацията в кварталите "Средна кула" и "Долапите"

Изграждането на канализацията в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ приключи. Завършена е и подмяната на довеждащите водопроводи от помпена станция „II подем“ до помпена станция „III подем“ в гр. Русе. Издадени са сертификати за приемане на обектите от страна на строителния надзор, който изпълнява функциите на Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК, и предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за двата строежа, съобщиха от ВиК - Русе.

Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в „Средна кула“ и „Долапите“ решава един дългогодишен проблем – заустването на битово-фекални води в септични ями и в р. Русенски Лом. Канализационната мрежа, изградена в двата русенски квартала, е с обща дължина от приблизително 44 км, а водопроводите, реконструирани в рамките на работата на този строителен обект, са с обща дължина от около 8 км. В „Средна кула“ и „Долапите“ са монтирани и 13 модулни канализационни помпени станции, които чрез препомпване ще отвеждат битовите отпадъчни води към градската пречиствателна станция. Жителите на двата квартала вече следва да включат имотите си към канализацията, за да може ВиК операторът да извършва услугите „Отвеждане“ и „Пречистване“.

Завършването на обекта, включващ подмяна на довеждащи водопроводи между две от помпените станции в града, също е изключително значим момент в най-новата история на русенското водоснабдяване. Град Русе се водоснабдява само от подземни водоизточници. В терасата на р. Дунав в сливополското землище са изградени осем кладенеца тип „Раней“, откъдето се подава вода към Русе по два магистрални водопровода с диаметър ⌀1200 мм. Доставяната вода се препомпва в помпена станция „II подем“, откъдето се транспортира по довеждащи водопроводи до помпена станция „III подем“ и напорните резервоари в Русе, за да се захрани разпределителната мрежа и да бъде водоснабден имотът на крайния потребител. Старите довеждащи водопроводи между двете помпени станции бяха с обща дължина от около 10 км. Освен в подмяна на водопроводи, в рамките на този обект е направена инвестиция и в модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на водата – монтирани са системи за отчитане на нивото на остатъчен хлор в четири помпени станции в Русе.

Интересни факти и подробности за работата на двата обекта представят инж. Никола Пеев и инж. Тихомир Тонов от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД – член на обединение „Роан-Русе“ ДЗЗД и обединение „Подемстрой 2020“, които бяха избрани за изпълнители съответно на договора за инженеринг на обекта в „Средна кула“ и „Долапите“ и договора за подмяната на довеждащите водопроводи.

инж. Никола Пеев и инж. Тихомир Тонов

− Изграждането на канализация в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ безспорно е един от най-значимите инфраструктурни проекти, реализирани в град Русе през последните години. Кои бяха най-големите предизвикателства при изпълнението на мащабните строителни дейности и как успяхте да се справите с тях?

− Никола Пеев: Най-голямото предизвикателство беше мащабът на проекта в комбинация с краткия срок за изпълнение от година и половина, който включва и самото проектиране, което също е нелек процес. Сред трудностите мога да посоча и трудния терен, както и икономическата обстановка, повлияна от COVID кризата. Въпреки ограниченото време, с което разполагахме, се справихме успешно: изградената канализация не само ще повиши качеството на живот в двата квартала, но ще спомогне и за опазването на околната среда. Има няколко предпоставки за успех в работата – дългогодишния опит, който имаме, добрата подготовка и доброто взаимодействие и непрекъсната комуникация с възложителя и местните общински органи.

− В рамките на проекта се подменят много водопроводи. Какво е значението на довеждащите водопроводи за водоснабдяването на Русе?

− Тихомир Тонов: Ако можем да направим аналогия с анатомията на човека, водопроводите са артериите в инфраструктурата на града, а довеждащите водопроводи са неговата аорта. Казано с други думи, това са главни водопроводи, пренасящи огромни количества вода до помпени станции и резервоари, от които водата се разпределя към клоновете във водопроводната мрежа на града, а оттам и към крайните потребители. Състоянието на довеждащите водопроводи е от огромно значение, тъй като евентуални аварии по тях водят до спиране на водата на големи райони, понякога дори на цели населени места. В гр. Русе бяха подменени двете съществуващи, успоредно разположени, тръби съответно от етернит ⌀546 и стоманобетон ⌀1000, с две нови с различни диаметри – DN800, DN700, DN500 и DN400 и обща дължина от 9675,89 м.

− От какъв материал са тръбите, използвани за полагане на проводите, и какво наложи избора му?

− Н. П.: Основни критерии, определящи избора на определен вид тръби, са осигуряването на висока надеждност, дълъг експлоатационен срок, ниски експлоатационни разходи и лесна поддръжка. Такива бяха и изискванията на възложителя. Тръбите за канализационната мрежа са стъклопластови с размер от ⌀1200 до ⌀800, а за по-малките диаметри се работи с гофриран полиетилен с висока плътност. Що се отнася до водопроводната мрежа и напорната канализация в „Средна кула“ и „Долапите“, работихме с тръби от полиетилен с висока плътност.

− Т. Т.: Критериите, които посочи колегата, действително са основните при изграждането на съвременните ВиК системи. Новоположените тръби, от които изградихме довеждащите водопроводи, са от чугун и изборът им не е случаен. Едно от най-големите им предимства е тяхната дълговечност. При нормална експлоатация могат да издържат повече от петдесет години. Новите тръби имат специално Zn-Al (цинк-алуминиево) покритие, което осигурява надеждна защита на чугуна от корозия, като, ако бъде нарушено, покритието може да се самовъзстановява.

− В „Средна кула“ и „Долапите“ са монтирани тринайсет канализационни помпени станции, които са разположени в уличните платна. Разкажете малко повече за тях.

− Н. П.: Това са иновативни съоръжения, които са предназначени единствено за отпадъчни води, генерирани от домакинствата. Характерното за тях е, че имат сепаратор, който играе ролята на груба решетка. Твърдите примеси в отпадъчната вода се препомпват и отвеждат в канализацията. Канализационните помпени станции са компактни и изключително подходящи за експлоатация в градски условия.

− Как се извърши подмяната на довеждащите водопроводи? Срещнахте ли сериозни трудности в строителния процес?

−Т. Т.: Старите етернитови и стоманобетонови тръби, от които бяха изградени съществуващите водопроводи, бяха на повече от петдесет години и имаха доста скрити аварии и течове, които водеха до големи загуби на вода. В местата, където бяха открити авариите, почвите бяха силно овлажнени и създаваха известни неудобства при полагането на новите тръби. Като цяло основното предизвикателство пред нас беше да успеем да запазим работещата стара тръба, т. е. да успеем да предотвратим нейното компрометиране, докато се строеше новата. Технологичната последователност при изграждането на новите водопроводи изискваше подмяната да се извърши, като новите водопроводи се строят един по един, за да може старата тръба да подава вода за града, докато стане готова едната нова. Естествено, целта беше да не се прекъсва водоснабдяването на града. След изграждането на първата нова тръба и последвалите изпитания през лятото на тази година започна подаването на вода по нея и бяха налице необходимите условия да започне изграждането и на втората тръба. Вече се изградени и двата водопровода и в момента ВиК операторът подава вода към град Русе по тях.

− Съгласно договорните условия на ФИДИК след издаване на сертификат за приемане на обекта от страна на инженера консултант (строителния надзор) започва да тече 365-дневен срок за съобщаване и отстраняване на дефекти. В случай че бъдат регистрирани дефекти, какви мерки ще предприемете за тяхното отстраняване?

− Н. П.: Големият ни опит при изграждането на подобни мащабни обекти, висококвалифицираният персонал с дълъг професионален опит в проектирането и строителството, използването само на качествени и сертифицирани материали и оборудване и непрекъснатият контрол при влагането им в строежа гарантират, че възможността за възникване на аварии и дефекти в работата на ВиК мрежата е сведена до минимум. В периода за съобщаване и отстраняване на дефекти ще бъдем в постоянна връзка с „ВиК“ ООД – Русе, периодично ще извършваме наблюдение на работата на ВиК мрежата и съоръженията към нея и при установяване на евентуални дефекти веднага ще се сформира работна група за своевременното им отстраняване.

− Т. Т.: За довеждащите водопроводи предвиждаме бърза реакция с екип, като на място ще разполагаме с ремонтен комплект, съобразен с диаметъра на тръбите. Ще осигурим тръби със съответни диаметри на използваните при полагането на водопроводите, както и жиба и фланшови адаптори.

− Канализацията в „Средна кула“ и „Долапите“ е изградена, подменени са довеждащите водопроводи. В рамките на проекта на „ВиК“ ООД – Русе обаче се изпълняват още три строителни обекта. Какво ще пожелаете на колегите Ви, които работят по тях?

− Т. Т.: Изпълнението на петте строителни обекта като част от големия проект на „ВиК“ ООД – Русе ще подобри значително условията на живот в крайдунавския град. Сигурен съм, че всички, които участваме в реализирането на проектните дейности, съзнаваме отговорността, която сме поели пред гражданите, и вярвам, че колегите също ще завършат обектите си успешно. Пожелавам им да бъдат упорити и постоянни.

− Н. П.: Строително-монтажните работи в градски условия винаги са придружени от трудности и за строителя, и за гражданина, но се надявам всички скоро да забравят за ограниченията и неудобствата и да усетят ползите от новата инфраструктура. Мисля, че е редно да отбележа, че колегите от ВиКРусе ни съдействаха през целия период на строителните дейности, за да завършим обектите възможно най-скоро. Пожелавам на тях и на колегите от другите фирми изпълнители търпение и успех.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 0
  3
  фасасфафс
  тая вода ,за пиене стаа ли .
 • 3
  2
  Елементарно
  Уотсън ! Поръчкова хвалебствена статия.С този цинизъм в погледите и те не вярват,че са свършили качествена работа.Всички русенци видяхме как работите.Кога трябваше да приключите? Удължавахте ли срокове за изпълнение ? Не е ваша заслугата за иновативния проект.Вие работите за пари,а не за слава и доброто на хората.
 • 17
  1
  Ами
  Вие, господа, вярвате ли си на думите, че всички дейности са качественото изпълнени и че ще повишите качество на живот на хората от тези квартали? Защото като се наблюдаваше работата в изминалото време, хората изпитват сериозно недоверие.
Зареди още коментари

Календар - новини и събития

Виц на деня

Моногамна жена - това е жена, която съсипва живота само на един мъж.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари