Община Русе обяви конкурс за "директор дирекция" на "Местни данъци и такси"

1
Документите за участие се представят в срок до 10 дни от обявлението за конкурса
Документите за участие се представят в срок до 10 дни от обявлението за конкурса Снимка: Dunavmost

Община Русе обяви конкурс за длъжността „Директор дирекция“ на Дирекция „Местни данъци и такси“

Пълният текст на обявата за работа е следният:

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 11 / 26.01.2022 г. на кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Директор дирекция“ на Дирекция „Местни данъци и такси“ – 1 щатна бройка

ІІ. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации:

А. Минимални изисквания за заемане на  длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

1. Степен на образование – магистър

            2. Години на професионален опит – 4 /четири/ години

            3. Минимален ранг – III /трети/ младши       

Б Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

            1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

            2. Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 4 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

            В Допълнителни умения и квалификации:

1. Професионална област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки

           2. Личностни умения и компетентности: да има визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори; да умее да формулира и прави преглед на стратегическите планове на Община Русе; да определя приоритетите и осигурява оптимално разпределение на ресурсите, умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

            3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест, защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и подзаконови актове към тях: Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Администаративнопроцесуален кодекс, Закона за държавния служител и наредбите към него, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредби на Общински съвет – Русе и други.

Концепцията за стратегическо управление ще е по разработка на тема „Визия за подобряване обслужването на данъчно задължените лица с цел повишаване на удовлетвореността на заинтересованите страни и използване на подходящи методи и способи за увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси от дирекцията“. Целта е проверка на стратегическото мислене -  определяне на визия, цели, действия и резултати, както и уменията за представяне и защита на разработката.

При провеждане на интервюто, конкурсната комисия ще преценява качествата на кандидатите по 5 – степенна скала по 8 показателя съобразно Формуляр за преценка на кандидате Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

4.  Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

5. Концепция за стратегическо управление на тема „Визия за подобряване обслужването на данъчно задължените лица с цел повишаване на удовлетвореността на заинтересованите страни и използване на подходящи методи и способи за увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси от дирекцията“  в два еднакви неподписани екземпляра, “  в обем до 3 страници (А4 , шрифт - Times New Roman, размер на шрифта 12), които се запечатват в плик.

6.    Автобиография (европейски формат).

V­. Място  и срок за подаване на документи :

 Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документи могат да се подават по електронен път на електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, останалите копия на изискуемите документи по т.3, 4 и 6 да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата, а концепцията да бъде предоставен лично или чрез пълномощник на определеното място в т. V, абзац първи в посочените срокове.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІ. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира, контролира и координира методически администрирането на приходите от местни данъци и такси. Провежда политиката на Общината в областта на приходите от местни данъци и такси, в съответствие с изискванията на законодателството в Република България. Ръководи административно служителите на дирекцията. 

VІІІ. Начина на определяне на размера на основната заплата:

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват в администрацията, се определят по преценка на работодателя, до достигнатия максимален размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво и степен и са в зависимост от притежавания професионален опит, както следва:

1. при професионален опит до 5 години –  в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 780 лв.;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 5 до 11 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 800 лв.;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 11 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 830 лв.

ІХ. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел  „Човешки ресурси “.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: www1.government.bg/ras

Декларация можете да изтеглите от тук.

Заявление можете да изтеглите от тук.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • -4
  29
  До галина мара
  Маре, успокой се,ще вдигнеш кръвно...много си се напрегнала.
 • 3
  28
  Галина
  Браво, недко! Това, че си охрана в местни данъци означава, че си смел, достоен познат на кандидат и разбираш нещата отвътре в детайли, не като Мара. Продължавай, недко, продължавай с критиките, че и лъжите! Хората не знаят истината, но бъди упорит - не спирай с гнусотиите си! Така правят истинските мъже!
 • -2
  27
  До мара
  Маре, логиката ти е безупречна, как изведе този извод, че си заплаха за статуквото. Ти си заплаха за себе си и погром за всяко място, на което си сяла. Ако единственият кандидат е мара, това означава само, че злобните и некадърни хора ще управляват. Опитът и знанията ти са доста спорни, а авторитеът нулев. Опитът за измъкване и тъпотията за екипа и действията против решението на шефа...ти така ли ще действаш..каквото ти каже пенчо и слушкаме...радвам се, че си призна. Кой ще посмее да се противопостави на пенчо, а маре, нали бил избран, слушай, че да има да папкаш.
 • 3
  26
  До вече повече от Половината...
  Два последователни коментара, това си е направо покана за танц... Когато някой се вземе много на сериозно, и си мисли, или, че е незаменим, или - недосегаем, заслужава да изсърба това, което си е надробил! Понеже работя в екип, където, да вършиш неща, които са против решението на шефа ти, е равнозначно на записване на Бюрото по труда, си позволих да Ви коментирам изказването, че "пенчо" едва ли не, не знае, какво прави. Лично ще изпратя линк от тази страница, до кмета. Убеден съм, че той е интелигентен човек и не му е нужно, някой да му подсказва, кой му критикува решенията. На негово място, щях да изчакам, да видя, кой е кандидатствал за длъжността. Ако единият кандидат се казва: Мария, значи, че това е човекът, който е заплаха за любителите на статуквото. А ако някой от другите кандидати и сега работи в дирекцията, то значи, че това, уважаеми, най-вероятно сте Вие! Тъй, че хващайте, голямата лъжица и, както се пее в една песен: "К'ва попара си надро'бил Андрешко? Сега дъвчи и дишай по-тежко!"
 • -3
  25
  До 23-тото писание...
  " ... щях да започна да паля свещи и да се моля, писанията Ви, да не стигнат до него (Господи, помилуй - 3 пъти!), че може и да си направи труда (Да не дава Господ!), да разбере (от предателството на Иуда Искариотски), кой критикува решенията му, а това може да завърши със сбогуване с колектива." - ето, при тези писания се вцепених! ... ле-ле, Ужас! Вярваш или не, но повярвай, че нито се плаша от "пенчо", нито от пенчевица защото ... „… Да ти кажа ли правичката? - И едните, и другите са маскари!… Ти мене слушай, па се не бой! Маскари са до един!… Ама какво да сториш? Не се рита срещу ръжена!…".
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Добро утро, господине! Обаждаме се от Еконт, имате голям пакет.
- Благодаря за похвалата и лек ден!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари