Деклариране и плащане на данъци и осигуровки по време на извънредното положение

1
Народното събрание прие следните промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение в Република България
Народното събрание прие следните промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение в Република България Снимка: Dunavmost

Народното събрание прие следните промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение в Република България:

  1. Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
  2. Удължаване на срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
  3. През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване със следните особености:
  • в случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15.04 и след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
  • в случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
  • корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

Посочените особености се дължат на това, че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година,  е до 30 юни 2020 г. 

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните:

  • Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

4. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

5. Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дейността от опериране на кораби,  до 30 юни 2020 г.

6. Удължаване на срока за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 юни 2020 г.

7. Удължаване на срока до 30 юни 2020 г. за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

8. Удължаване на срока за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г. за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.  

9. Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

10. По време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по ДОПК, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение. 

11. По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП освен в особено важни случаи.   

НАП ежедневно съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на НАП до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни на  https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис. През последните дни НАП създаде нови възможности за електронен достъп до най-търсените й услуги.

Здравно осигурителният статус на гражданите вече се актуализира два пъти дневно – в 12,00 ч. на обяд и в полунощ, вместо два пъти седмично, както беше досега. По този начин всички граждани, които са възстановили здравните си права, както и аптеки, болнични заведения и други лица, предоставящи медицински услуги, ще могат веднага да проверят актуалния здравноосигурителен статус на конкретен гражданин. Не се налага посещение в офис на НАП за издаване на хартиен документ за удостоверяване на здравно-осигурителен статус. Офисът на НАП в Русе специално информира  РЗОК – Русе за това ново облекчение и с него са запознати медицинските заведения и специалисти в региона.

Лицата могат да поискат  издаване на удостоверение за наличие или липса на публични задължения и по електронен път, използвайки своя ПИК или КЕП. Издаденият и подписан с КЕП от орган по приходите документ(удостоверение) се изпраща на имейла, посочен за контакт във връзка с електронните услуги на НАП. При условие, че лицето е заявило желание издаденото удостоверение да бъде изпратено по електронен път на институцията, която го изисква е необходимо, в искането за издаване на удостоверение, изрично да е посочило мейл адрес, на който да бъде изпратен подписаният от орган по приходите с електронен подпис документ.

Справка за това в кой фонд за допълнително задължително  пенсионно осигуряване (ДЗПО) сте осигурени можете да направите без да посещавате офис на НАП. Това става с обаждане на телефон 070018700 или в портала за е-услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

Структурите на НАП продължават да работят и да извършват административно обслужване на клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. Русенската приходна администрация извършва предпазните мероприятия по 3 пъти на денонощие, като работния процес с клиенти се прекъсва само от 12:30 до 13 часа.

За последните 2 седмици над 2 пъти са се увеличили подадените в офиса на НАП в Русе декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и те вече са над 4300 бр.  От тях близо 3300 бр. са подадени по интернет с ПИК и КЕП, а преди предоставянето на предварително попълнените електронни декларации от 10 март техният брой бе около 1100. Като пощенски пратки в офиса на постъпили 107 декларации, а още 32 формуляри са приети с входящ номер в пощенските клонове в региона.

Юридическите лица от русенска област също подават активно декларации, като вече почти 5600 са изпратили електронните си ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

Информация и съдействие клиентите на НАП получават и на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа, включително по финансови въпроси за бизнеса и гражданите във връзка с мерките срещу разпространението на корона вируса.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Почивката - Просто си гледаш децата на друго място.

Харесай Дунавмост във Фейсбук