Увеличава ли се еднократната помощ, отпускана от Община - Русе?

2
Ще доведат ли промените до стимулиране на семействата в общината да имат повече деца?
Ще доведат ли промените до стимулиране на семействата в общината да имат повече деца? Снимка: Dunavmost

Ще доведат ли промените до стимулиране на семействата в общината да имат повече деца?

Предложената Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе включва мерки за подпомагане на многодетни семейства.

Ще доведат ли промените до стимулиране на семействата в общината да имат повече деца?

Публикуваме предложението на кмета на Русе:

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със Заповед № РД-01-2377/19.07.2023 г. на кмета на община Русе е определена работна група за обсъждане и изготвяне на предложение за изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съветРусе, предвиждащи мерки за подпомагане на многодетни семейства. Комисията е провела едно заседание, на което са обсъдени предложения от членове на комисията.

Въз основа на обсъдените и приети предложения за въвеждане на облекчения за многодетните семейства е изготвена настоящата Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, нормативни актове на Общински съветРусе. Предлагат се промени и в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, предвиждащи мерки за подпомагане на многодетни семейства.

От административните услуги, които извършва отдел „Гражданско състояние“ с най-голяма стойност за многодетните семейства е таксата за адресна регистрация, тъй като промяната на постоянен или настоящ адрес на родител води до задължителна промяна на адреса и на малолетните и непълнолетните деца на такива семейства. Таксата за тази административната услуга, със срок 3 дни е в размер на 5 лв., т.е. за семейство с 3 или повече деца се формира заплащане от минимум 15 лв. В тази връзка, предложението е при извършване на промяна на адресна регистрация на такива семейства, децата да бъдат освободени от заплащане на таксата. Това предложение намира правното си основание във възможността, която законодателят е дал на общинските съвети в чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, съгласно който законов текст общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.

Обсъдени и приети са предложения за въвеждане на намаления или освобождаване от заплащане на билети за концерти в рамките на МФ „Мартенски музикални дни“, съответно за придружител от многодетно семейство се предлага отстъпка от 50%, а за децата от многодетни семейства – входът да бъде свободен. Предлага се 50% намаление за членовете на многодетните семейства от всички такси при посещение на музеите от многодетни семейства. Държавна опера Русе и Държавен куклен театър също са изразили готовност за въвеждане на облекчения за членовете на многодетните семейства, като е обърнато внимание за въпроса за удостоверяване на правопораждащото обстоятелство.

В тази връзка, комисията единодушно е взела решение за издаване на Удостоверение за многодетно семейство от отдел „Административно обслужване“ с данни за малолетните и непълнолетните деца, като документът е със срок до 1 година. С това удостоверение правоимащите лица ще могат да се легитимират като такива при ползване на съответното облекчение.

По изискана информация от дирекция „Социално подпомагане“ за броя на семействата с повече от две деца в община Русе е предоставен списък за 423 бр. многодетни майки в община Русе. Броят на семействата е променлив и към настоящият момент може да е различен от посочения.

С настоящото предложение се правят и няколко изменения на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, които имат за цел да преодолеят неясноти и трудности, срещани при прилагането на нормативния акт касателно предоставяне на помощта за новородените деца. Непосочването в разпоредбите на чл. 2, т. 2 и чл. 14а, че помощта се предоставя само за второ дете и близнаци предизвиква въпроси от страна на родителите извън обхвата на наредбата, което може да се избегне с допълнения в текстовете на тези разпоредби. Комисията е взела решение, съгласно чл.12а, ал.3, т. 4, да се уточни че помощта да се получава от майката, предвид немалкото случаи на съжителства, при които бащата на се интересува от детето.Въвежда се и изискване заявителите да прилагат декларация за съгласие за обработване на лични данни.

На 12.05.2023 г. се проведе среща на приемните родители и кмета, на която те споделиха необходимостта от увеличаване на финансовите средства за почивка с дете. Увеличаването е необходимо предвид факта, че сумата не е променяна повече от 5 години и по данни на родителите сумата от 300.00 лв. е крайно недостатъчна. За стимулиране качественото обгрижване на децата, настанени в приемни семейства е необходимо сумата да се увеличи двойно- да стане 600лв. Към момента има настанени деца в 13 приемни родители, от които половината имат възможност да заведат децата на почивка, предвид техните сериозни здравословни проблеми.

Причината за предлаганите изменения и допълнения е необходимостта от създаване на правна уредба, касаеща многодетните семейства. Целта на предлаганите изменения/допълнения е регламентиране на статута на многодетните семейства в община Русе и въвеждане на облекчения при ползване на административни услуги, посещения на концерти в рамките на МФ „Мартенски музикални дни“ и музеите в град Русе. Предложените изменения имат за цел отстраняване на неясноти, установени при приложение на нормативната уредба за предоставяне на помощ на новородени.

Въвеждането на освобождаване от такса за промяна на настоящ/постоянен адрес на децата и намаляването и освобождаването от заплащането на билети за членовете на многодетните семейства ще доведе до незначително намаляване на приходите в общинския бюджет.

За приемните семейства няма да е необходимо увеличаване на финансовите средства, тъй като планираните за 2023 г., 9 900 лв. ще бъдат достатъчни.

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на наредба.

Предлаганите изменения не противоречат на действащото национално законодателство, а то там и на правото на Европейския съюз.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет - Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК) Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, както следва:

§ 1. Заглавието на нормативния акт се допълва с: „и за статута на многодетните семейства“.

§ 2. В член 1 от наредбата се допълва изречение второ със следното съдържание: „С наредбата се урежда и статута на многодетните семейства в община Русе.“

§ 3. В чл. 2, т. 2 думата „новородено“ се заменя с текста „второ родено дете и близнаци“.

§ 4. В чл.10, т. 3, цифрата, 300 /триста лева / на дете, се заменя с 600.00 /шестстотин лева/ на дете.

§ 5. В чл. 12а, ал. 3, т. 4 се правят следните изменения и допълнения

1.Текстът на т. 4 се изменя така „Удостоверение за банкова сметка на майката.“

§ 6 В чл. 12а, ал. 3 се създава се нова т. 5:

т. 5. Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (Приложение №1), попълнена и подписана от двамата родители на детето/децата, освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето/децата не е вписан втори родител.

§ 7. В чл. 14а думата „дете“ се заменя с текста: „второ дете/близнаци“.

§ 8 . Създава се новраздел VI. МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА както следва:

VI. МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА

Чл. 20. (1) По смисъла на настоящата наредба „,многодетно семейство“ са родителите и техните деца, всеки от които има постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Русе, най-малко една календарна година, когато:

  1. Семейството включва лица, между които има сключен граждански брак, и три и повече малолетни и/или непълнолетни деца, на които лицата (заедно или отделно) са родители/осиновители; или
  2. Семейството включва родител/осиновител и неговите три и повече малолетни и/или непълнолетни деца.

(2) Облекченията и привилегиите, предоставяни на многодетните семейства, могат да се ползват и от съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които заедно или отделно са родители/осиновители на общо три и повече малолетни и/или непълнолетни деца, когато съжителстват на един и същ постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Русе, най-малко една календарна година.

Чл. 21. (1) Всеки родител, член на многодетно семейство може да заяви издаване на Удостоверение за многодетно семейство.

(2) Удостоверението е унифициран документ, утвърден със Заповед на кмета на община Русе и съдържа най-малко:

1. дата на издаване,

2. трите имена на родителя/ите;

3. трите имена на малолетните и непълнолетните деца;

4. срок на удостоверението;

5. подпис на кмета на община Русе или упълномощено от него лице

6. печат на община Русе.

(3) Удостоверението се издава със срок до навършване на пълнолетие на най-голямото от децата, но не по-дълъг от 1 година. През този срок родителите са длъжни да подават декларация за промяна на обстоятелствата, свързани с неговото издаване, в срок от 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство.

Чл. 22. (1) Удостоверението, издадено по реда на предходния член служи за ползване на облекчения и привилегии, предоставяни на многодетни семейства както от Община Русе, така и от други организации. От удостоверението се ползват и двамата родители.

§ 8. Сега съществуващия раздел VI се преномерира и става раздел VII.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе се правят следните допълнения:

1. В чл. 44 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: „Таксите по чл. 44, ал. 1, т. 13, б. „а“ и т. 14, б. „а“ не се дължат за малолетни и/или непълнолетни деца от многодетно семейство по смисъла на чл. 20 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе.“

2. В чл. 59, ал. 1, т. 39 се допълва нова точка 39.4 със следния текст: „Всички цени по т. 39, б. „а“ до б. „п“ за членове на многодетни семейства по смисъла на чл. 20 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе се заплащат с отстъпка от 50%.“

3. В чл. 59, ал. 1, т. 40.2 се създават нови подточки г) и д) както следва:

„г) За придружител от многодетно семейство – отстъпка 50 %;

д) За деца от многодетно семейство – вход свободен.“

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет - Русе.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Как да вбесите мъжа си?
Изчакайте го да изпревари с мъка 16 ТИР-а и тихо кажете, че ви се пишка!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари