Търсят се потребители за „Патронажна грижа за възрастни хора" за Русе и Сливо поле

3
Социалните и здравни услуги, предоставяни чрез „Патронажна грижа“ се реализират в домовете на потребителите
Социалните и здравни услуги, предоставяни чрез „Патронажна грижа“ се реализират в домовете на потребителите Снимка: БГНЕС/архив

Община Русе публикува обявление, че се търсят възрастни хора и лица с увреждания, които имат нужда от помощ. Патронажната грижа предоставя интегрирани здравно-социални услуги

Община Русе, в качеството си на бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01 и сключено допълнително споразумение BG05M9OP001-2.103-0059-C01 по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за набиране на потребители желаещи да ползват здравно-социалната

услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе

 1. Патронажната грижа предоставя интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни от екип за предоставяне на социалната услуга, включващ:

„Болногледачи“ със задължения да:

 1. Подпомагат осъществяването на социално-битови дейности в домовете на възрастни хора и хора с увреждания;
 2. Подпомагат медицинските специалисти при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя:
 3. Хранене и прием на течности, обличане и събличане, извършване на тоалет, сън и почивка и др. като стриктно се съобразява със здравното състояние на пациента. Придружаване на потребителя до лечебно или здравно заведение и подкрепа при комуникация с институции и служби.

„Медицински сестри” със задължения да:

 1. Извършват оценка на индивидуалните потребности от здравни грижи и разработване план за здравни грижи.
 2. Информират и консултират потребителите на услугите и техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта;
 3. Предоставят и събират здравна информация;
 4. Осъществяват медицински и здравни грижи и дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите;
 5. Осъществяват ресоциализация, реадаптация и рехабилитация;
 6. Извършват манипулации и провеждане на обучения в областта на здравните грижи.

„Социални работнци“със задължения да:

 1. Извършват оценка на индивидуалните потребности от социални грижи и разработване план за социални грижи.
 2. Информират и консултират потребителите на услугите и техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта;
 3. Предоставят и събират информация, свързана със социалния живот на потребителя;
 4. Оказват съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти.

Психолог“ със задължения да:

 1. Извършва психологическа консултация на потребителите на услугата;
 2. Проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на потребителите и Съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот;
 3. Осъществява индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения;
 4. При необходимост извършва индивидуални консултации с потребителите и техните семейства.

Кинезитерапевт“ със задължения да:

 1. Проучва и анализира индивидуалните рехабилитационни потребности и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот;
 2. Извършва индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното физическо състояние и развиване на личностните им умения.

ІІ. Социалните и здравни услуги, предоставяни чрез „Патронажна грижа“ се реализират в домовете на потребителите и могат да се ползват от:

Потребители на интрегрираните здравно-социални услуги, които отговарят на следните условия:

 1. Хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 2. Имат настоящ адрес на територията на Община Русе;
 3. Не са потребители на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата. Потребителите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга следва също да подадат заявление за кандидатстване, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.

ІII. При кандидатстване желаещите да ползват интегрираните здравно-социални услуги, чрез Патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“ за социално включване в домашна среда, представят следните задължителни документи:

  1. Кандидатите за потребители подават лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице Заявление по образец - Приложение № 1, до кмета на Община Русе. Към заявлението се прилагат следните документи:

Медицински документи - от личен лекар, лекуващ лекар, епикриза от лечение в болнично заведение, Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК, и други;

 1. Лична карта на кандидата за ползвател – за проверка на място, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;
 2. Други документи при необходимост - Пълномощно, удостоверение за настойничество/попечителство;

IV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

гр. Русе, Община Русе, ул. „Черно море“ № 2, етаж 1, стая 12, етаж 2, стая 24, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч.

Краен срок за подаване на документите - 29.01.2021 г. /вкл./ до 17.00 часа

VI. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците:информационното табло намиращо се на входа на Община Русе, ул. „Черно море“ 2 и електронната страница на Община Русе www.ruse-bg.eu.

Необходимите бланки може да изтеглите от тук:

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Името ми на японски е Биралочи Яко.

Харесай Дунавмост във Фейсбук