Отчет за дейността на общинските служители в Русе за 4 - 8 декември 2023

0
Стартираха дейностите по подготовката преди цялостното асфалтиране на пространствата към бл. „Лозен планина“
Стартираха дейностите по подготовката преди цялостното асфалтиране на пространствата към бл. „Лозен планина“ Снимка: Община Русе

Стартираха дейностите по подготовката преди цялостното асфалтиране на пространствата към бл. „Лозен планина“

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- стартираха дейностите по подготовката преди цялостното асфалтиране на пространствата към бл. „Лозен планина“;

- монтирани бяха LED тунелни осветителни тела на ул. „Изгрев“ - под моста на бул. „България“;

- започна подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Лозен планина“ в кв. Родина;

- монтирани бяха метални парапети на новоизградените стълби зад бл. „17“ в кв. Дружба;

- въведени бяха в експлоатация 2 паркинг терминала тип „Паркомат“ за почасово разплащане в зоните за платено паркиране по ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Константин Иречек“;

- завърши асфалтирането на междублоковото пространство при бл. „Сърнена гора“ в кв. Родина;

- асфалтирани бяха локално единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Сирма войвода“ и бл. „Румяна войвода“ в кв. Здравец – Изток;

- започна подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътното платно и междублокови пространства при бл. „Москва“ и бл. „Варшава.“;

- монтирани бяха нови LED осветителни тела при бл. “Сърнена гора” в кв. Родина;

- продължава отстраняването на аварии и възстановяване на уличното осветление в града;

- извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен асфалт на ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Русофили“ и междублоково пространство при бл. „Петър“;

- възстановено бе уличното осветление при бул. „Христо Ботев“, ул. „Чародейка“ при бл. „203“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Антим, кв. Нова махала, ул. „Клисура“, ул. „Петрохан“, ул. „Македония“, ул. „Духовно Възраждане“, кв. Образцов чифлик, с. Червена вода, ул. „Сяр“, ул. „Велес“, ул. „Ропотамо“, ул. „А. Кънчев“, ул. „А. Златаров“, ул. „Ибър“, ул. „Черни връх“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Н. Здравков“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Искър“;

- положена бе хоризонтална пътна маркировка на кръстовищата на ул. „Асен Златаров“ и велоалеята на ул. „Плиска“;

- монтирани бяха пътни знаци на ул. „Изгрев“ при бл. „302“ и при паркинга пред Гробищен парк „Чародейка“;

- продължава приемът на документи за кандидатстване по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.11.2023 г. - 31.01.2024 г., ще бъде извършено до 28.02.2024 г.;

- започна издаването на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г., като до момента са издадени 235 бр.;

- на 5 декември бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“, във връзка с извършване на основен ремонт на улици в гр. Русе;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 3 в България и 18 в Германия, и бе извършена кастрация на 9 кучета. Върнати по места са 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

- обявени бяха резултатите от проведеното на 4 декември класиране за прием в детските градини и яслените групи;- подписани бяха месечните отчети и работните графици от 971 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 257 лица, наети като социални асистенти по програма „Асистентска подкрепа“ и от 192 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“ във всички населени места от община Русе;

- извършен бе последващ мониторинг в 2 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги;

- подадено бе проектно предложение до фонд „Социална закрила“ по проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги в Община Русе“;

- обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ на територията на община Русе;

- организиран бе коледен концерт - спектакъл „Коледа в сърцето“, който е с благотворителен характер в помощ на изграждането на водно – рехабилитационния център на Илиян Русев - Скури.

- извършен бе последващ контрол върху предоставените финансови отчети от спортни клубове;

- връчена бе наградата „Студент на годината“ на Община Русе за 2023 г.;

- продължава подготовката на церемонията по връчване на наградата на вестник „Утро“ и Община Русе „Спортист на годината“ за 2023 г.;

- здравните медиатори извършиха консултация на 72 лица от кв. Селеметя, кв. Чародейка и кв. Родина за задължителните ваксини срещу пневмококови инфекции, тетанус, дифтерия, коклюш и хепатит Б, както и за задължителното здравно осигуряване и ползите от непрекъснати здравни осигуровки;

- здравните медиатори проведоха съвместна работна среща с общопрактикуващия лекар д-р Вейсял Алиев, на която бе обсъден обхватът на лица с пропуснати задължителни имунизации и провеждане на съвместни беседи и работа на терен сред общността;

- на 5 декември – Световен ден на доброволеца, под менторството на експерти от Превантивно - информационния център доброволци от АЕГ „Гео Милев“ запознаха своите съученици с дейността на ПИЦ и Националната програма „От връстници за връстници“, като целта бе стимулиране участието на младежите в доброволческа дейност;

- експерти от Превантивно - информационния център участваха в работна среща с ръководството на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, във връзка с Механизма за превенцията на употребата и разпространението на наркотични вещества;

- експерти от Превантивно - информационния център проведоха обучителна сесия по тема от програмата „Кодово име живот“, в седми класове на ОУ „Отец Паисий“;

- служители на Община Русе се включиха в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие. Обсъдени бяха 5 случая на деца и бяха дадени предложения за бъдеща работа;

- продължава подготовката на традиционното „Коледно надиграване“ на Община Русе, което ще се проведе на 9 декември /събота/ от 17 ч. в зала „Дунав“;

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • подготвени бяха за разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет 12 предложения, касаещи общински имоти и движими вещи;

 • внесено бе в деловодството на Общинския съвет предложение за приемане на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за мандат 2023 - 2027 година.

 • общински експерти взеха участие в работна среща на тема „Общински служби - енергиен мениджър“ за проучване и обмяна на опит при въвеждането на звена за енергиен мениджмънт в общините. Срещата се проведе в гр. София и се организира в рамките на проект „MENERGERS – служби енергиен мениджър в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Германия, където Община Русе бе избрана в категория "Голяма община". Целта на форума беше да се предложи и обсъди модел на общинските служби Енергиен мениджър. В нея се включиха румънското и българското министерства на енергетиката, Независимият институт по околна среда – Берлин и Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Експертите участваха активно в обсъждането на най-добрите практики в сферата на управлението на общинската енергия и получиха полезна информация за приложението на модела енергиен мениджмънт в Община Русе;

 • на 7 декември в сградата на Община Русе бяха проведени консултативните срещи по проект „Изследване на бизнес средата в Република България на поднационално ниво RUSE“ по процедура "Готова за бизнес". Основната цел на консултативните срещи бе да се обсъдят получените данни от предварително изпратените въпросници от страна на Община Русе към Световната банка, за да се гарантира, че гледната точка на местните власти е уловена, да се изяснят възникналите въпроси и да се събере актуална информация за нови и текущи инициативи за регулаторна реформа. В тази връзка участие взеха експерти от ресорите „Устройство на територията“, „Икономика и международно сътрудничество“, "Местни данъци и такси", "Комунални дейности", както и представители на РИОСВ - Русе, ВиК - Русе, Агенция по кадастър – Русе, които споделиха експертното си мнение по темите „Разрешителни за строеж“, „Екологични разрешителни“ и „Водоснабдяване и канализация“;

 • в отдел „Общинска собственост и земеделие“ към дирекция „Управление на собствеността“ продължава процесът по териториално обединяване и актуване на земеделски земи в землищата на град Мартен и селата Просена, Хотанца и Бъзън, като през настоящата седмица бяха съставени 5 акта за общинска собственост;

 • в резултат на дейностите по проучване и защита на общинската собственост бяха съставени нови 25 акта за имоти - общинска собственост;

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- продължава ремонтът на общински жилища в Русе;

- съгласувани бяха 10 инвестиционни проекта с 20 части, постъпили за одобрение и издаване на разрешения за строеж;

- извършени бяха 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадени бяха 7 констативни акта за незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица;

- издадени бяха 4 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Остават 2000 символа

Поради зачестилите напоследък злоупотреби в сайта, от сега нататък за да оставите анонимен коментар изискваме да се идентифицирате с Facebook или Google акаунт.

Натискайки на един от бутоните по-долу коментарът ви ще бъде публикуван анонимно под псевдонима който сте попълнили по-горе в полето "Твоето име". Никаква лична информация за вас няма да бъде съхранявана при нас или показвана на други потребители.

* Моля, използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и коментари написани само с главни букви!

Списък с коментари

 • 2
  2
  7777777
  НА ИСКЪР №79 ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА КОГА ЩЕ ГИ РЕМОНТИРАТЕ.ЗА 40 ГОДИНИ САМО ЕДНИ УЛУЦИ СА СМЕНЕНИ И ТЕ ВЕЧЕ ГНИЯТ ОТ РЪЖДА.ГОЛЯМА МИЗЕРИЯ - БИХ КАЗАЛ , ЧЕ ХОРАТА ТАМ ЖИВЕЯТ В РАЗКОШНА МИЗЕРИЯ.ЗАДЕЙСТАЙТЕ СЕ ПОНЕ ОТ ХОРСКИ СРАМ.
 • 5
  1
  Някойчо
  Колко ли ще трае асфалтирането в това мокро време или е само временно?
Зареди още коментари

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

Детето каза, че за понеделник трябва да занесе в училище 15 коркови тапи. Трудно е, но ще се справя!

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари