Дадоха на съд шестима шефове от „Напоителни системи“

0
По делото са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение „подписка“
По делото са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение „подписка“

Софийската градска прокуратура предаде на съд шестима длъжностни лица от ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД – изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите.

На Стайко Ганчев (в съобщението на прокуратурата само с инициали – Ст. Г.) е повдигнато обвинение за това, че на 24.02.2012 г в качеството на изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, е сключил неизгодна сделка с „НС Агро“ АД – гр. Добрич. Предметът на договор е за консултиране за необходимостта от лицензиране на „Напоителни системи“ ЕАД като ВиК-оператор по смисъла на Закона за регулиране на ВиК-услуги. В клаузите на договора е предвидено да се консултира и процедурата по издаване на лиценз пред ДКЕВР, както и реда и условията за поддръжката на лицензионния режим, при наличие на евентуално издаден лиценз. Такъв договор не е било необходимо да се сключва, тъй като „Напоителни системи“ ЕАД са били уведомени и от ДКЕВР, и от ресорния заместник-министър, че следват да разработят и представят в ДКЕВР бизнес-план за развитието на дейността си, заявление за утвърждаване на цени на услуги, които предоставят на дружества, и справка за фактурираните водни количества. „Напоителни системи“ ЕАД са били длъжни да сторят това по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).

Вместо да изпълнят законовите си задължения, те са сключили договор с „НС Агро“ АД на стойност 20 000 лв., които впоследствие са били платени.  От това за „Напоителни системи” ЕАД е произлязла вреда в размер на 20 000 лв., престъпление по чл. 220, ал.1 от НК, посочват от прокуратурата.

Ганчев е обвинен и за това, че на 12.06.2012 г. в гр. София  е съставил референция на „НС – Агро” АД – гр. Добрич, в която удостоверил неверни обстоятелства. Според подписаната референция, „НС Агро“ успешно е консултирал „Напоителни системи“ за дейностите и мероприятията, които държавното дружество е трябвало да предприеме, за да бъде лицензирано като ВиК-оператор от ДКЕВР, а също и че „НС-Агро” разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, което му позволява да се справи с поставените задачи качествено и ефективно, въпреки че на обвиняемия му е било известно, че към онзи момент „НС-Агро“ е разполагал с едно заето лице –престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК.

Ганчев е обвинен още и за това, че в периода от 06.11.2012 г. до 13.05.2013 г. като длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество.

Съгласно анекси по сключен между „Напоителни системи” ЕАД и „НС Агро” АД договор, той е подписал приемо-предавателни протоколи за резултати от изпълнението на договора и фактурите, без отчетената работа да e била действително извършена от „НС Агро” АД. От това са последвали значителни щети за предприятието в размер на 1 201 588,53 лв., представляващи сумите, изплатени по приетите фактури и заплатени законни лихви за забава, съдебни разноски и разноски по изпълнителни дела, като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление  о чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 от НК;

На члена на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД Александър Христов (в съобщението на прокуратурата Ал. Х.) е повдигнато обвинение като извършител в съучастие с друг член на Съвета на директорите – Емил Гущеров (в съобщението на прокуратурата – E. Г), и Ивайло Първанов – изпълнителен директор (в съобщението на прокуратурата само с инициали – И.П.), че е присвоил чужди пари – сумата от 69 601,29 лв., представляващи разликата между начисленото и изплатено брутно възнаграждение, и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) възнаграждение.

Обвиняемият е наредил да се прилага бална оценка в размер на 11 единици за трите години, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г. – 7,125 бални единици и за 2017г. – 6 бални единици, съгласно ПРУПДТДДУК, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Гущеров е предаден на съд за това, че на 23.03.2015 г. като член на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД, в съучастие с Христов – председател на Съвета на директорите, и Ивайло Първанов – изпълнителен директор, присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ – сумата от 69 601,29 лв., представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се, съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява.

С протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015 г. той е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД след ноември на 2014 г.: Ивайло Първанов – изпълнителен директор, Емил Гущеров  – член на съвета на директорите, и Александър Христов – председател на Съвета на директорите, както и Галина Замфирова ( в съобщението на прокуратурата Г.З.) – изпълнителен директор от 28.06.2016 г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015 г. – 7,125 и за 2017г. – 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Божидар Василев (в съобщението на прокуратурата – Б. В.) е предаден на съд за това, че на 05.11.2013 г. като изпълнителен директор на „Напоителни системи”, съгласно договор за възлагане на управлението от 30.08.2013 г., присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 13 361,03 лв., представляваща разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява.

Със своя заповед обвиняемият наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите: Божидар Василев  – изпълнителен директор, Д. И. – член на Съвета на директорите, и И. М. – член на Съвета на директорите, да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо 6 бални единици – престъпление по чл.201 от НК.

Василев е обвинен и за това, че на 27.08.2014 г. в гр. София, като длъжностно лице – и.ф. изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД със заповед за заместване, присвоил чужди вещи, поверени му да ги управлява – два преносими компютъра, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, единият на стойност 1756, 66 лв., а другият - на стойност 3200 лв. Обвиняемият е издал заповед компютрите да се бракуват, без да са налице основанията за това. Вещите били снети от отчет и преминали във владение съответно на финансовата директорка Н. Ж. и на изпълнителния директор Димитър Методиев Иванов (в съобщението на прокуратурата – Д. М.) – престъпление по чл.201 от НК.

Димитър Методиев Иванов  (в съобщението на прокуратурата този път Д. И.) е предаден на съд за това, че в периода от 26.11.2013 г. до 06.11.2014 г. при условията на продължавано престъпление с 4 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице – изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 2 986 355, 52 лв. за „Напоителни системи“ ЕАД, като случаят е особено тежък.

Сключените сделки са:

1. На 26.11.2013г. в София, в качеството му на длъжностно лице – Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно сключил неизгодна сделка за правни съвети, консултации, процесуално представителство, въпреки наличието на щатни юрисконсулти. От това е произлязла значителна вреда в размер на 40 747, 84 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД;

2. На 30.01.2014 г. съзнателно сключил неизгодна сделка с предмет на договора – консултиране на работата на служителите в централно управление на възложителя по изготвянето на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, въпреки наличието на щатни служители в „Напоителни системи“ ЕАД, занимаващи се с изготвяне на документация по ЗОП. От това е произлязла значителна вреда в размер на 13 102, 03 лв. за „Напоителни системи“ ЕАД;

3. На 30.04.2014г. в гр. София, в качеството му на длъжностно лице – Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно е сключил неизгодна сделка с предмет на договора – подпомагане при казуси с висока степен на фактическа и правна сложност, при липса на необходимост от сключването му, поради наличието в „Напоителни системи“ ЕАД на щатни юрисконсулти. От това е произлязла значителна вреда в размер на 162 739, 78 лв. за предприятието, което представлява – „Напоителни системи“ ЕАД;

4. На 06.11.2014г. съзнателно сключил неизгодна сделка – споразумение по договор, сключен между „Напоителни системи“ ЕАД и „НС – Агро“ АД, като с подписването на споразумението задължил „Напоителни системи“ ЕАД да плати на „НС – Агро“ АД, сумата от 2 769 765, 87 лв., за фактурирана, но неизвършена и неприета работа, съгласно клаузите на договора, и от това произлязла значителна вреда в размер на 2 769 765, 87 лв. за „Напоителни системи“ – престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

Ивайло Първанов (в съобщението на прокуратурата – И. П.) е предаден на съд за това, че в периода от 15.12.2014 г. до 13.06.2016 г. при условията на продължавано престъпление със 79 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, като длъжностно лице – изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, съзнателно е сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 596 784, 56 лв. за „Напоителни системи“ ЕАД, като случаят е особено тежък – това е престъпление по чл. 220, ал.2, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Първанов е обвинен и за това, че на 23.05.2015 г. като изпълнителен директор на „Напоителни системи“, като съизвършител в съучастие с Александър Христов – председател на Съвета на директорите, и Емил Гущеров – член на Съвета на директорите, присвоил чужди пари, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – сумата от 69 601,29 лв., представляващи разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото се съгласно Правилника за реда за управление на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, поверени му да ги управлява.

С протокол от заседанието на Съвета на Директорите от 23.03.2015г. обвиняемият е наредил при определянето на сумата за възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД след ноември на 2014 г.: Ивайло Първанов– изпълнителен директор, Емил Гущеров – член на съвета на директорите и Александър Христов – председател на Съвета на директорите, както и Галина Замфирова  – изпълнителен директор от 28.06.2016 г., да се прилага бална оценка в размер на 11 единици, вместо полагащите се за 2014 г. 6 бални единици, за 2015г.  – 7,125 и за 2017 г. – 6 бални единици, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – това е престъпление по чл.203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, посочват от прокуратурата.

По делото са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение „подписка“.

Предстои насрочване на делото от Софийски градски съд.

Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

Виц на деня

- Случвало ли ти си е мъжът ти да те завари в леглото с непознат?
- Не, само с приятели.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари